Background slideshow
     Home Gnojidba Kalkulatori Zanimljivosti

Logo "Tlo i biljka"

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Vukovarska 124

HR-31000 Osijek

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu 

 

 Select language:

Literatura:

Sva autorska prava za tekstove i karte pridržana!

 

Linkovi:

Kontrola plodnosti zemljišta i GIS

Podatke i karte nije dopušteno koristiti u bilo kojoj formi bez pismenog dopuštenja prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića. Sva autorska prava pridržana!

Pedološko i agrokemijsko kartiranje (GIS, vizualizacija, geostatistika)

MB

Interaktivna pedološka karta RH na podlozi OpenStreetMap

32,50

Interaktivna pedološka karta Osječko-baranjske županije na podlozi Open Layer 3

1,82

Kocentracija Cu i visinske zone Baranjske planine

1,12

Interaktivna karta Srijemskog vinogorja

0,37

Primjer interpretacijske baze (Google Earth, općina Bizovac)

2,40

Integracija Arkoda i Informacijske baze o tlu Osječko-baranjske županije - primjer (RP%)

0,02

Kartografski pregled 10-god. rada (RP%) na Kontroli plodnosti Osječko-baranjske županije (pdf)

9,03

iBaza OBŽ - Đakovačko-Feričanačko vinogorje - Tip korištenja i nadmorske visine (Google Earth)

6,24

iBaza OBŽ:

Rel. pogodnost - 1:350.000; LUS - 1:10.000; Potreba kalcizacije - 1:12.500; Očekivani prinos kukuruza - 1:15.000; Očekivani prinos šeć. repa - 1:15.000; pH-KCl - 1:12.500

7,74 (ukupno)

iBaze-prinosi:

Očekivana visina prinosa pšenice i kukuruza (demo ImageMapper, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,23

iBaza-tip korištenja:

Tip korištenja zemljišta (demo ImageMapper, arkod, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,69

Satelitski snimak (SPOT-6) poplavljenog područja Posavine u 2014. god.

1,31

Digitalna, interaktivna karta predviđanja sadržaja humusa a na području OBŽ (u kmz Google Earth formatu)

0,90

Digitalna, interaktivna karta predviđanja prinosa korijena šećerne repe za Osječko-baranjsku županiju (Google Earth, kmz format)

0,13

Predikcija pH-KCl zemljišnih resursa OBŽ (interpolacija bayesian krigingom)

0,98

Predikcija relativne pogodnosti zemljišnih resursa OBŽ za usjeve (interpolacija bayesian krigingom)

0,89

Predikcija relativne pogodnosti OBŽ za usjeve (%), humusa (%), pH-KCl, potrebe za kalcizacijom (CaO kg/ha) i potencijal N-mineralizacije (N kg/ha/god)

12,50

Zemljišni pokrov (1) Osječko-baranjske županije i RH (European Environment Agency 2012, Corine Land Cover)

1,20

Zemljišni pokrov (2) Osječko-baranjske županije (European Environment Agency 2012, Corine Land Cover)

0,71

Tip korištenja zemljišta (LUS) Osječko-baranjske županije (temeljem arkod ID)

30,8

Najnoviji (2018. god.)
zemljišni pokrov RH
(EU Corine Land Cover)
Zemljišni pokrov Hrvatske (Corine Land Cover 2018., Google Earth). Legenda CLC 2018. 40,5
Zemljišni pokrov Hrvatske (Corine Land Cover 2018., interaktivna web karta). Legenda CLC 2018. 112,0
Zemljišni pokrov i reljef Baranjske planineHrvatske (Corine Land Cover 2018., interaktivna web karta). 3,58