Home Gnojidba Zemljišni resursi Zanimljivosti 

Logo "Tlo i biljka"
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Vukovarska 124

HR-31000 Osijek

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

https://www.tlo-i-biljka.eu

 

 

 

Gnojidbeni kalkulatori:

  

Pedološki kalkulatori:

  

Ostali kalkulatori:

  

Ostali kalkulatori:

 

Statistički paket VV-stat:

VV-Stat programski paket - namijenjen je i prilagođen  statističkoj obradi rezultata istraživanja u poljoprivredi, ali se može uspješno koristiti i za sve druge statističke analize. Statistički paket VV_Stat.zip (sadrži izvorni kod, testne datoteke i izvršne (.exe) programe:

 • Jednosmjerna analiza varijance (ANA_01),

 • Dvosmjerna analiza varijance (ANA_02),

 • Dvofaktorijalna i split-plot analiza varijance (ANA_AB),

 • Analiza varijance po trofaktorijalnom planu pokusa (ANA_ABC_FAK),

 • Analiza varijance po trofaktorijalnom planu podijeljenih parcela (ANA_ABC_SSP),

 • Test razlike i T-test (DIFER),

 • Korelacijska i regresijska linearna i nelinearna analiza (linearna, eksponencijalna, logaritamska, potencijska i kvadratna) s grafičkim prikazom grafa (KORELA),

 • Analiza kovarijance u potpuno slučajnom rasporedu tretmana (KOVAR01),

 • Analiza kovarijance u potpuno slučajnom rasporedu blokova (KOVAR02),

 • Analiza varijance latinskog kvadrata (LAT_KVAD),

 • Analiza multiple regresije (MULTIREG) s mogućnosti isključivanja pojedinih neovisnih varijabli i promjene zavisne varijable,

 • Program za standardizaciju i kalibraciju  analitičkih i drugih indirektnih metoda (STANDARD), npr. AAS, spektrofotometrija i dr.,

 • Statistički testovi (STAT_TAB) signifikantnosti χ2-test, t-test, F-test i koef. korelacije),

 •  χ2-test (dvodimenzionalna klasifikacija) i t-test (T&Hi) i

 • Uputa za VV-Stat.

Sva autorska prava na kalkulatore pridržana!

Poljoprivredni kalkulatori

 

Vodite računa da većina kalkulatori koriste decimalnu točku (.), a samo neki decimalni zarez!

ALR-kalkulator se koristi za utvrđivanje potrebe u gnojidbi usjeva temeljem rezultata AL-metode analize tla, ali i nekih drugih indikatora zemljišnih svojstava. Prije korištenja kalkulatora pažljivo proučite upute za njegovo korištenje. Premda je AL-metoda standardna za RH, proračun gnojidbe najznačajnijih ratarskih usjeva ALR kalkulatorom  temelji se na suvremenom konceptu Zemljište koji koristi i druge indikatore plodnosti tla kao što su vrsta i količina žetvenih ostataka, sadržaj humusa, primjena organskog gnoja, agroekološko područje i teksturna grupa tla. Rezultat proračuna je potrebna količina hraniva za planirani prinos umanjena za količinu bioraspoloživih hraniva iz procesa mineralizacije organskog gnoja (ovisno od godine primjene), žetvenih ostataka i aktivnog dijela organske tvari u tlu te preračunata u gnojidbenu dozu. Također, ALR kalkulator izračunava cijenu potrebnih gnojiva.

ALR-calculator (eng) is used to determine fertilizer requirements in crops. It is intended for the fertilization of the most important arable crops based on the results of soil analysis AL-method as well as some other, additional data such as the type and amount of crop residues, the use of organic manure, agroecological area and textural soil groups. The result of the calculation is the amount of nutrients for the planned yield less the amount of bioavailable nutrients from the process of mineralization of organic manure (depending on the application), crop residues and the active part of the organic matter in the soil and converted into fertilizer dose.

Kalkulator N-depresije koristi se za procjenu potrebe dušika za mineralizaciju svježe inkorporirane organske tvari u tlo, odnosno sprječavanje dušične depresije. Budući da svježe unešena organska tvar (žetveni ostaci, zelena gnojidba/siderati ili organski gnoj ima veoma različitu konc. ugljika i dušika ovisno od vrste kultivara, starosti i dr., C/N omjer prilično varira, pa su rezultati proračuna približni, ali vrlo dobro ukazuju na potrebu N za sprječavanje dušične depresije. Premda intenzitet mineralizacije (razgradnje) organske tvari traje u povoljnim uvjetima tek nekoliko tjedana (temperatura, vlaga, količina i vrsta organske tvari i dr.), rani nedostatak dušika, posebice za biljke kratke vegetacije i brzog porasta može jako usporiti rani porast usjeva/povrća te umanjiti prinos, ali njegovu kvalitetu.

 Nmin kalkulatori  (Nmin - pšenica i ječam, Nmin - jari usjevi). Nmin  metodom se utvrđuje količina  mineralnih  oblika dušika (raspoloživi N), prije sjetve  za  proljetne kulture, a pred busanje i vlatanje za ozima žita,  u zoni do  koje  dopire trenutno korijenov sustav, jer je količina mineralnog dušika određena prethodnim usjevom (gnojenje, rezidualni N, žetveni ostaci), zemljišnim i klimatskim prilikama. Stoga, umjesto pojedinačnog utvrđivanja, Nmin metoda predstavlja sintezu svih djelujućih čimbenika raspoloživosti dušika. Još bolji se rezultati postižu kada su poznate potrebe usjeva u dušiku (mreža pokusa, očekivani prinos, broj biljaka/m2), raspored nitrata po profilu, efikasnost korištenja N (izneseni N/Nmin <= 90%), genetska specifičnost i dr. Potrebno  je napomenuti da se u razvijenim  poljoprivredama,  pored različitih modifikacija Nmin metode,  za utvrđivanje potreba u N-prihrani primjenjuje više sustava  bilanciranja hraniva.  Takav  pristup zahtijeva utvrđivanje rezidualnog  dušika (predkultura,  količina svježe org.  tvari,  prethodna efikasnost gnojidbe),   uzimaju se u  obzir  klimatske  prilike  (ispiranje   i mineralizacija N) i stanje usjeva što Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku radi profesionalnom inačicom ALR kalkulatora (ALRxpd). Nmin kalkulatori namijenjeni su N-prihrani i N-startnoj gnojidbi ozimih žita, kukuruza i šećerne repe i uz svaki je priložena kratka uputa.

Potencijal N-mineralizacije je namijenjen proračunu potencijala N-mineralizacije organske tvari u tlu (uključujući organsku  gnojidbu i žetvene ostatke) omogućuje procjenu raspoloživog dušika iz organskih rezervi tla, a tako dobivene vrijednosti treba koristiti za racionalizaciju N-gnojidbe čime se postižu visoki i stabilni prinosi uz prihvatljivo ekološko opterećenje okoliša.

NPK_izbor (stara verzija u html-u) i NPK_izbor_novi (nova verzija u Excelu) su jednostavnikalkulatori koji Vam omogućuje da temelje kemijske analize tla i utvrđene potrebe usjeva za N, P i K izaberete odgovarajuću (i jeftiniju) formulaciju kompleksnog gnojiva. U novoj verziji dodana su i neka nova mineralna gnojiva pa je sada lakši izbor primjeren potrebama usjeva i stanju plodnosti tla.

 Kalcizacija i sulfatizacija je kalkulator za proračun potrebe kalcizacije kiselih tala i gipsovanja alkalnih i slanih tala. Za proračun kalcizacije koristi se kombinirani empirijsko-egzaktni postupak koji uzima u obzir zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama (BS%), pH u KCl-u, hidrolitičku kiselost, volumnu gustoću tla (g·cm-3) i dubinu oraničnog sloja do 30 cm. Prvi korak je procjena vrijednosti KIK-a (kationski izmjenjivački kapacitet) na temelju analize humusa u tlu i teksturne klase. U tu svrhu korištena je formula:

KIK meq/100g

Pri uzimanju uzoraka procjenjuje se empirijski tekstura tla, hidrolitička kiselost (Hk) tla se utvrđuje egzaktno u laboratoriju uvijek kada je pHKCl <= 6,0, a volumna gustoća i sadržaj gline su empirijske veličine izračunate iz teksturne klase na temelju egzaktnih proučavanja velikog broja analiza mehaničkog sastava tala. Zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama izračunava se po formuli:

Saturacija bazama KIK-a

Ciljna zasićenost KIK-a bazama (TBS%) ovisi od veličine KIK-a: kada je KIK < 19 cmol(+) kg-1 tla, TBS je 90%, za KIK 20-28 cmol(+) kg-1 to je 85%, a za KIK > 28 cmol(+) kg-1 tla TBS je 80%. Na kraju se uz pomoć procijenjene veličine KIK-a i ciljne razine njegove zasićenosti bazama izračuna potrebna doza za kalcizaciju za usjeve u Ca t·ha-1 za oranični sloj od 30 cm:

Potreba kalcizacije

Izračun potrebe kalcizacije radi se samo u uzorcima tla u kojima je pHKCl <= 5,5, bez obzira da li je Hy<4 cmol(+) kg-1. Izračunata količina Ca preračunava se u CaO t ha-1 množenjem faktorom 1,399, dok je za CaCO3 t ha-1 faktor 1,78, a za saturacijski mulj osječke Šećerane faktor je 1,483.

Za proračun sulfatizacije potrebna je vrijednost ESP% (Exchangeable Sodium Percentage ili količina izmjenjivo vezanog natrija, pojednostavljeno to je zaslanjenost tla).

 ALV-kalkulator je namijenjen gnojidbi vinove loze (isključivo vinorodne sorte!). AL kalkulator za utvrđivanje potrebe gnojidbe vinove loze sadrži neophodne upute za korištenje.

 Optimizacija gnojidbe je jednostavna, ali vrlo moćna PC Excel aplikacija za optimizaciju gnojidbe pomoću simplex metode (linearno programiranje). Izbor pojedinačnih ili kompleksnih gnojiva obavlja se automatski obzirom na njihovu cijenu i traženu formulaciju (ili mogućnost nabave). Aplikaciju je moguće sačuvati (snimiti) i koristiti na osobnom računalu u Excelu (verzije iznad 2010) u kojem je potrebno uključiti Solver (Excel Add-ins; Solver ili Alat za rješavanje), ako već nije ranije uključen.

Zadano je tako da rezultat optimizacije bude za sva tri glavna hraniva (N, P i K) jednak ili veći od potrebe utvrđene kemijskom analizom tla. Dakle, cilj optimizacije je što niža cijena gnojiva (ćelija $B$23 na minimum); varijabilne ćelije su kg/ha gnojiva ($B$10:$R$10) uz ograničenje da je optimizirana gnojidba jednaka ili veća od preporučene, odnosno $B$20:$B$22>=$A$20:$A$22.

U aplikaciji je moguće više scenarija optimizacije gnojidbe, npr. ograničenje cijene gnojidbe po jedinici površine za sva tri glavna hraniva, ili dozu za N, P i K, samo smanjenje doze za P i K za određeni postotak  itd.  Prije promjene postavljenih uvjeta sačuvajte izvornu kopiju kalkulatora ili potražite pomoć od stručnjaka koji razumiju osnove linearnog programiranja.

Kratke upute kako koristiti Excelov alat za rješavanje (Solver) nalaze se navedene ispod kalkulatora za optimizaciju gnojidbe.

 N-potreba usjeva jednostavan je kalkulator koji izračunava ukupnu potrebu dušika za ograničenu (normaliziranu) visinu prinosa, temeljem potrebe usjeva po jedinici prinosa, koncentracije humusa u tlu i nitratnog dušika.  Kalkulator se koristi samo onda kad nije obavljena kemijska analiza tla, posebice Nmin metoda za utvrđivanje potrebe usjeva u dušiku. Preporučena ukupna doza dušika je orijentaciona i znatno manje pouzdana od primjene ALR kalkulatora i kemijske analize tla.

Izbor gnojiva i cijena gnojidbe je kalkulator koji na jednostavan način pomaže da se gnojidbena preporuka usuglasi s raspoloživim mineralnim gnojima i pri tome izaberu najjeftinija gnojiva. Također, moguće je u kalkulator upisati aktivnu tvar i aktualnu cijenu bilo kojeg raspoloživog gnojiva.

Nitratna direktiva (Excel verzija kalkulatora Nitratna direktiva sadrži sve potrebne tablice) je kalkulator usaglašen s EU direktivom. Koristi se za proračuna minimalne poljoprivredne površine i potrebnog kapaciteta spremnika za stajski gnoj.

CH & UCU kalkulator je Excel aplikacija kojom se iz podataka aktualnih temperatura izračunavaju potrebni dani termoindukcije cvjetanja voćaka (vernalizacije) po modelu CH (suma hladnih sati; chilling hours) i Utah modelu (UCU). Kalkulator akumulira tzv. hladne sate kao svaki puni sat na temperaturama ispod 7,2⁰C za CH model, dok po Utah modelu koristi slijedeću tablicu:

Temperatura (⁰C)

Utah Chill Units (h)

< 1,4

0,0

1,5 - 2,4

0,5

2,5 - 9,1

1,0

9,2 - 12,4

0,5

12,5 - 15,9

0,0

16,0 - 18,0

-0,5

> 18,0

-1,0

Pri korištenju CH & UCU kalkulatora u žuto označene stupce unesite Vaše podatke. Prikazani su vremenski podaci za Osijek za tri sezone jesen/zima (2015./16. i 2016./17.  i 2017./18. god.), a iz priloženih grafikona jasno je koliko su velike razlike između različitih hladnih sezona, ali i dva modela obračuna tzv. sati hlađenja voćaka. Za detaljno objašnjenje pročitajte slijedeće tekstove: Zimsko_mirovanje_vocaka.pdf i Zimsko_mirovanje_vocaka(2018).pdf.

Konverzija biljnih hraniva je jednostavan kalkulator kojim se brzo računa sadržaj biljnih hraniva u pojedinim kemijskim spojevima. Faktori za preračunavanje navedeni su u posljednja dva stupca.

Priprema urea folijarnog spreja je jednostavan proračun koncentracije foijarnog spreja uree. Previsoka koncentracija otopine uree može naštetiti Vašim usjevima (ma što da piše u preporuci proizvođača). Žitarice uglavnom dobro podnose do 4% uree, dok povrće, voće i dr. zahtijeva primjenu znatno nižih koncentracija, uglavnom manje od 1% dušika, primjenu rano ujutro ili kasno naveče, a nikad po suncu i uz visoku temperaturu. Ureu ne treba primjenjivati za prvu prihranu ozimih žita (kad su biljke nerazvijene, a metabolizam im je nizak), niti za prihranu šećerne repe.

Indeks intenziteta i diverziteta rotacije usjeva je radna, ali funkcionalna verzija kalkulatora za utvrđivanje indeksa intenziteta i diverziteta rotacije usjeva. Intenzitet rotacije (plodosmjene ili ophodnje) je broj usjeva uzgajanih u određenom vremenskom intervalu, a raznolikost plodosmjene se odnosi na broj uzgajanih različitih biljnih vrsta, odnosno kultura. Aplikacija je kreirana u Excelu prema ideji i konceptu iz North Dakota-e, SAD, ali adaptirana za naše agroekološko područje i usjeve tipične za RH uz dodatak više drugih funkcija (npr., dodani su datum sjetve i žetve, mogući konflikt sjetva/žetva kultura u slijedu, dužina vegetacije, broj dana zemljišta bez vegetacije i dr.).

Kalkulator bazalnog metabolizma (BMR) izračunava bazalni metabolizam čovjeka (posebno žena i muškaraca) ovisno o njihovoj tjelesnoj masi, visini i starosti, a koristi Harris-Benedictova formulu. Također, izračunava se i dnevna potreba energije u kalorijama ovisno o dnevnoj aktivnosti, kao i indeks tjelesne mase. Kalkulator omogućuje istovremeni prikaz dnevne potrebe u kcal. Unos manje količine energije/hrane od izračunate dnevne potrebe rezultira gubitkom tjelesne mase.

Korištenje svih kalkulatora dopušteno je isključivo nekomercijalno, u izvornom obliku (bez ikakvih izmjena) i na vlastitu odgovornost!

Korisne savjete i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom.

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Idi na vrh stranice!