Kationski izmjenjivački kapacitet tla (KIK) - kalkulator

1. Organska tvar tla (%): (tipično 1-5 %)
2.  Sadržaj gline (%): (tipično (1-50 %)
3.  Sadržaj praha (%):  
KIK cmol(+) kg-1
Bubreća glina: cmol(+)kg -1 (mekv/100g tla)
Ne bubreća glina: cmol(+) kg-1 (mekv/100g tla)
(Koristi decimalnu točku!)
Približna vrijednost KIK-a u cmol(+) kg-1:

 Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović