Dvosmjerna konverzija aktivne tvari u elemente ishrane
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Količina Element E→S Spoj Konverzija I Spoj S→E Element Konverzija II
P P2O5 P2O5 P
K K2O K2O K
Ca CaO CaO Ca
Ca CaCO3 CaCO3 Ca
CaO CaCO3 CaCO3 CaO
Mg MgO MgO Mg
Na NaO NaO Na
Al Al2O3 Al2O3 Al
Fe Fe2O3 Fe2O3 Fe
Fe FeSO4´7H2O FeSO4´7H2O Fe
Zn ZnO ZnO Zn
ZnO ZnSO4x7H2O ZnSO4 x7H2O ZnO
Mn MnO MnO Mn
MnO MnSO4´4H2O MnSO4 ´4H2O MnO
B H3BO3 H3BO3 B
B Na2B4O7´10H2O Na2B4O7´10H2O B
1. U žuto polje (prvi stupac) unesiti količinu hraniva u kg!
2. Konverzija oblika biljnih hraniva se obavlja u "oba smjera". Rezultati su u poljma "Konverzija I" i "Konverzija II"!