ALV-kalkulator©

Vladimir Vukadinović, Osijek, 1999.

Bujnost loze

Planirani prinos

Broj trsova/ha

Stajnjak t/ha

Dubina soluma

ANALIZE TLA 0 - 30 cm

pH KCl

Humus %

AL- P2O5 mg/100g

AL-K2O mg/100g

Tekstura tla

ANALIZE TLA 30 - 60 cm

pH KCl

Humus %

AL-P2O5 mg/100g

AL-K2O mg/100g

Tekstura tla

POTREBNA KOLIČINA AKTIVNE TVARI (kg/ha)

N

P2O5

K2O

Potreba NPK gnojiva u kg/ha i optimalna formulacija NPK:

Formulacija

Kompleksno

Urea 46% N

KAN 27% N

AL-kalkulator gnojidbe vinograda koristi se za proračun jednogodišnje gnojidbe vinograda na temelju rezultata AL-metode (ekstrakcija P i K pufernom otopinom amonijskog laktata pH = 3.75), te pH reakcije tla, koncentracije humusa i mehaničkog sastva tla. Za potrebe proračuna melioracijske doze, kod zasnivanja vinograda, treba uzeti 3 do 5 puta veću količinu PK gnojiva (srazmjerno dubini oranja, odnosno rigolanja te dubini soluma). Rezultat proračuna je količina aktivne tvari, umanjene za količinu raspoloživih hraniva iz prirodnih rezervi tla i stajnjaka (i to samo za prvu godini nakon unošenja stajskog gnoja).

U polja kalkulatora unesite tražene vrijednosti koristeći tipku TAB za prijelaz u novo polje (ili miš za selekciju određenog polja). Kod promjene parametara gnojidbe (bujnost sorte, planirani prinos, gustoća nasada i dr.) kalkulator automatski proračunava izmjenjenu potrebu u gnojidbi prelaskom u novo polje ili kad kliknete na polje "RAČUNAJ". Pritiskom na tipku "BRIŠI PODATKE" briše se sadržaj svih polja za unos novih podatak.

AL-kalkulator gnojidbe vinograda, istovremeno uz potrebnu količinu aktivne tvari glavnih hranidbenih elemenata ishrane, proračunava i količinu pojedinih mineralnih gnojiva u kg/ha iz asortimana "Petrokemija" d.o.o. Kutina, kao i "optimalnu" formulaciju NPK na temelju koje se može jednostavnom analogijom točnije izabrati tvornička NPK formulacija gnojiva.

Dobro je znati da vinovoj lozi podjednako dobro odgovaraju sva fosforna gnojiva (vodotopljiva i citratopljiva), a preferira sulfatni (nažalost skuplji) nad kloridnim oblikom kalija. Fosfor i kalij neznatno se premještaju u dublje slojeve tla pa je njihova površinska ili plitka primjena bez većeg efekta na vinovu lozu. Kod zatravnjene površine vinograda količinu dušika treba smanjiti sve do 50% od izračunate potrebe (zavisno od udjela leguminoza u travnoj smjesi).

Izračunata potrebna količina NPK gnojiva kompromis je između potrebe u fosforu i kaliju, dok je gnojidba dušikom (oblik N i njegova raspodjela) usaglašena s potrebama vinove loze i mehaničkim sastavom tla. Fosfor i kalij mogu se unositi deponatorom svake 2-4 godine ("na zalihu"), vodeći računa da kod zatravnjenih vinograda i tratina dobije manji dio P i K (plići), a korijen loze veći dio gnojiva (dubllji unos). Kod primjene gnojiva pod brazdu vodite računa o dubini soluma i raprostranjenosti korijenovog sustava vinove loze, izbjegavajući njegovo veće oštećenje (unos gnojiva u svaki drugi red, primjena svake 2-4 godine ili izbjegavanje deponirati gnojivo neposredno uz korijen).

Kompleksna NPK gnojiva i ureu najbolje je (u pravilu) primjeniti (pod brazdu ili posebnim aplikatorom na dubinu najvećeg rasprostiranja korijenovog sustava) u mirovanju loze, od pada lista pa sve do proljetnog kretanja vegetacije. Prihranu dušikom treba obaviti KAN-om od početka vegetacije pa sve do iza cvatnje, ali najkasnije prije promjene boje bobica. Na izrazito karbonatnim tlima, (indikator visoke alkalnosti je pH u KCl-u viši od 7, umjesto KAN-a treba koristiti AN (80% količine KAN-a, amonijski nitrat, 33.5% N) ili prihranu obaviti folijarno otopinom uree (zajedno sa zaštitom) i to u koncentraciji 0,4 % do cvatnje, a 1.0 % nakon cvatnje, ili pak nekim drugim tekućim gnojivom koje može sadržavati pored NPK, mikroelemente i zaštitna sredstva . Količina uree je približno za 60% manja od proračuna za KAN, a svakako treba izbjeći folijarnu primjenu hraniva (i zaštitu) prskanjem loze u cvatnji.

Formule za proračun gnojidbe vinove loze, koje koristi ovaj AL-kalkulator, pojednostavljene su za on line uporabu na Internetu (na rasplolaganju je i kompleksna EUF varijanta proračuna). Gnojidba vinograda, posebno dušikom, izravno je povezana s visinom priroda grožđa i njegovom kakvoćom, odnosno kakvoćom vina, pa je nužno provjeravati svake 3-5 godine promjenu raspoloživosti hraniva u tlu i druge indikatore plodnosti, a mineralna gnojiva, naročito dušična, (količinu, vrstu i vrijeme primjene) oprezno koristiti.

Program AL-kalkulator gnojidbe vinograda napisan je u JavaScript-u te ga je moguće presnimiti i koristiti off line, ali isključivo u nekomercijalne svrhe i samo u izvornom (neizmjenjenom) obliku. Za svaku drugu namjenu potrebno je tražiti pismeno dopuštenje autora.

Korisne savjete, pitanja i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom. Također, Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla, Poljoprivredni fakultet, Trg Sv. Trojstva 3, p.p. 117, 31000 Osijek, obavlja sve vrste agrokemijskih i pedoloških analiza tla te folijarnu analizu, a za cijene i način uzorkovanja tla i biljnog materijala možete se informirati na donju e-mail adresu ili na telefon (031) 224-248.


Korisnici AL-kalkulator gnojidbe vinograda rabe isključivo na osobnu odgovornost!

Program i realizacija: Prof. dr. Vladimir Vukadinović, red. prof. Ishrane bilja, Poljoprivredni fakultet Osijek, Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla http://tlo-i-biljka.eu, e-mail:  vladimir@tlo-i-biljka.eu