Background slideshow
Tlo i biljka
web stranica o zemljišnim resursima, ishrani i gnojidbi bilja
Logo "Tlo i biljka"

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

 

 

 

 

Tekstovi:

Sva autorska prava na tekstove i karte pridržana!

 

Linkovi:

Zemljišni resursi, plodnost tla i GIS

 

Podatke i karte nije dopušteno koristiti u bilo kojoj formi bez pismenog dopuštenja prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića.
Sva autorska prava pridržana!

(Karte, slike i fotografije prilagođene su prikazu na PC-iju i nisu optimizirane za mobitele i tablete!)

Pedološko i agrokemijsko kartiranje (GIS, vizualizacija, geostatistika)

MB

Interaktivna pedološka karta RH s legendom

34,50

Interaktivna pedološka karta Slavonije i Baranje

8,20

Interaktivna pedološka karta RH na podlozi Google Earth

36,80

Interaktivna pedološka karta Osječko-baranjske županije (QGIS v3.12.1)

3,30

Kocentracija Cu i visinske zone Baranjske planine

0,84

Interaktivna karta Srijemskog vinogorja (Google Maps API)

0,04

Primjer interpretacijske baze (Google Maps API, općina Bizovac)

0,10

Integracija Arkoda i Informacijske baze o tlu Osječko-baranjske županije - primjer (RP%)

0,02

Kartografski pregled 10-god. rada (RP%) na Kontroli plodnosti Osječko-baranjske županije (pdf)

9,03

iBaza OBŽ - Đakovačko-Feričanačko vinogorje - Tip korištenja i nadmorske visine (Google Earth)

6,24

iBaza OBŽ:

Rel. pogodnost zemljišta OBŽ - interaktivni pdf*; Rel. pogodnost, M=1:350.000; LUS, M=1:10.000; Potreba kalcizacije, M=1:12.500; Očekivani prinos kukuruza, M=1:15.000; Očekivani prinos šeć. repa, M=1:15.000; pH-KCl, M=1:12.500

9,41 (ukupno)

iBaze-prinosi:

Očekivana visina prinosa pšenice i kukuruza (demo ImageMapper, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,23

iBaza-tip korištenja:

Tip korištenja zemljišta (demo ImageMapper, arkod, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,69

Satelitski snimak (SPOT-6) poplavljenog područja Posavine u 2014. god.

1,31

Digitalna, interaktivna karta predviđanja sadržaja humusa a na području OBŽ (u kmz Google Earth formatu)

0,90

Digitalna, interaktivna karta predviđanja prinosa korijena šećerne repe za Osječko-baranjsku županiju (Google Earth, kmz format)

0,13

Predikcija humusa i pH-KCl zemljišnih resursa OBŽ (interpolacija bayesian krigingom)

4,20

Predikcija relativne pogodnosti zemljišnih resursa za usjeve i tipovi tala Osječko-baranjske županije (interpolacija bayesian krigingom)

3,57

Predikcija relativne pogodnosti OBŽ za usjeve (%), humusa (%), pH-KCl, potrebe za kalcizacijom (CaO kg/ha) i potencijal N-mineralizacije (N kg/ha/god)

12,50

Zemljišni pokrov Osječko-baranjske županije (European Environment Agency 2012, Corine Land Cover)

0,71

Tip korištenja zemljišta (LUS) Osječko-baranjske županije (temeljem arkod ID)

30,8

Najnoviji (2018. god.)
zemljišni pokrov RH
(EU Corine Land Cover)
Zemljišni pokrov Hrvatske (Corine Land Cover 2018., Google Earth). Legenda CLC 2018. 30,8

Zemljišni pokrov Hrvatske (Corine Land Cover 2018., interaktivna web karta). Legenda CLC 2018.

91,8

Zemljišni pokrov i reljef Baranjske planine (Corine Land Cover 2018., interaktivna web karta).

6,36

Reljef Slavonije i Baranje

Interaktivna web karta s poligonima nadmorskih visina (interval 25 m)

36,6

Interaktivna karta s izohipsama nadmorskih visina (interval 25 m) 25,6

Interaktivna karta Kontrole plodnosti Međimurske županije

28,1

* Za pregled podataka unutar interaktivnog pdf dokumenta uključite u Adobe Reader-u: Uređivanje/Analiza/Alat za podatke objekta

Ako koristitet internet male brzine, najbolje je da kmz i kml datoteke sačuvate na svom PC-iju
i otvorite ih kasnije u besplatnom programu
Google Earth Pro