Tlo i biljka
web stranica o zemljišnim resursima, ishrani i gnojidbi bilja
Logo "Tlo i biljka"

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

 

 

 

 

 

 

Gnojidbeni kalkulatori:

Pedološki kalkulatori:

 

Poljoprivredni kulatori:

 

Sva autorska prava na kalkulatore i programe su pridržana!

Poljoprivredni kalkulatori

Vodite računa da većina kalkulatori koriste decimalnu točku (.), a samo neki decimalni zarez!

ALR-kalkulator se koristi za utvrđivanje potrebe u gnojidbi usjeva temeljem rezultata AL-metode analize tla, ali i nekih drugih indikatora zemljišnih svojstava. Prije korištenja kalkulatora pažljivo proučite upute za njegovo korištenje, kao i tekst ukratko o AL-metodi. Premda je AL-metoda standardna za RH, proračun gnojidbe najznačajnijih ratarskih usjeva ALR kalkulatorom  temelji se na suvremenom konceptu gnojidbe koji koristi više indikatora plodnosti tla kao što su vrsta i količina žetvenih ostataka, sadržaj humusa, primjena organskog gnoja, agroekološko područje i teksturna grupa tla. Rezultat proračuna je potrebna količina hraniva za planirani prinos umanjena za količinu bioraspoloživih hraniva iz procesa mineralizacije organskog gnoja (ovisno od godine primjene), žetvenih ostataka i aktivnog dijela organske tvari u tlu te preračunata u gnojidbenu dozu. Također, ALR kalkulator izračunava cijenu potrebnih gnojiva. Datoteka podataka je csv tipa i može se naknadno analizirati u tabličnim kalkulatorima.

ALR-kalkulator (HR verziju) moguće je instalirati na android mobitel, tablet ili TV. Preuzmite zip datoteku (ALR calculator1.2.zip), raspakirajte ju na mobitel i instalirajte iz paketa app-release.apk, zatim omogučite pristup aplikacije ALR calculator datotekama i medijima te pristup mreži (WI-FI i podacima). ALR kalkulator ima prepoznatljivu ikonu logoa web stranice "Tlo-i-biljka".

Kalkulator N-depresije koristi se za procjenu potrebe dušika za mineralizaciju svježe inkorporirane organske tvari u tlo, odnosno sprječavanje dušične depresije. Budući da svježe unesena organska tvar (žetveni ostaci, zelena gnojidba/siderati ili organski gnoj ima veoma različitu konc. ugljika i dušika ovisno od vrste kultivara, starosti i dr., C/N omjer prilično varira, pa su rezultati proračuna približni, ali vrlo dobro ukazuju na potrebu N za sprječavanje dušične depresije. Premda intenzitet mineralizacije (razgradnje) organske tvari traje u povoljnim uvjetima tek nekoliko tjedana (temperatura, vlaga, količina i vrsta organske tvari i dr.), rani nedostatak dušika, posebice za biljke kratke vegetacije i brzog porasta može jako usporiti rani porast usjeva/povrća te umanjiti prinos, ali njegovu kvalitetu.

 Nmin kalkulatori  (Nmin - pšenica i ječam, Nmin - jari usjevi). Nmin  metodom se utvrđuje količina  mineralnih  oblika dušika (raspoloživi N), prije sjetve  za  proljetne kulture, a pred busanje i vlatanje za ozima žita,  u zoni do  koje  dopire trenutno korijenov sustav, jer je količina mineralnog dušika određena prethodnim usjevom (gnojenje, rezidualni N, žetveni ostaci), zemljišnim i klimatskim prilikama. Stoga, umjesto pojedinačnog utvrđivanja, Nmin metoda predstavlja sintezu svih djelujućih čimbenika raspoloživosti dušika. Još bolji se rezultati postižu kada su poznate potrebe usjeva u dušiku (mreža pokusa, očekivani prinos, broj biljaka/m2), raspored nitrata po profilu, efikasnost korištenja N (izneseni N/Nmin <= 90 %), genetska specifičnost i dr. Potrebno  je napomenuti da se u razvijenim  poljoprivredama,  pored različitih modifikacija Nmin metode,  za utvrđivanje potreba u N-prihrani primjenjuje više sustava  bilanciranja hraniva.  Takav  pristup zahtijeva utvrđivanje rezidualnog  dušika (pretkultura,  količina svježe org.  tvari,  prethodna efikasnost gnojidbe),   uzimaju se u  obzir  klimatske  prilike  (ispiranje   i mineralizacija N) i stanje usjeva što Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku radi profesionalnom inačicom ALR kalkulatora (ALRxp). Nmin kalkulatori namijenjeni su N-prihrani i N-startnoj gnojidbi ozimih žita, kukuruza i šećerne repe i uz svaki je priložena kratka uputa.

Potencijal N-mineralizacije (html verzija) i pNmin.xlsx (Excel verzija koja omogućuje korisniku izmjenu tabličnih vrijednosti točnim, analitičkim vrijednostima, ako korisnik njima raspolaže) namijenjeni su proračunu godišnjeg potencijala N-mineralizacije organske tvari u tlu (uključujući organsku  gnojidbu i žetvene ostatke). Kalkulatori omogućuju procjenu godišnje količine raspoloživog dušika iz procesa mineralizacije organskih rezervi tla. Procijenjena vrijednost godišnje rate N-mineralizacije korisna je za racionalizaciju N-gnojidbe, čime se postižu visoki i stabilni prinosi uz prihvatljivo ekološko opterećenje okoliša.

NPK izbor (stara html verzija) i NPK izbor (nova verzija u Excelu) su jednostavni kalkulatori koji Vam omogućuje da temelje kemijske analize tla i utvrđene potrebe usjeva za N, P i K izaberete odgovarajuću (i jeftiniju) formulaciju kompleksnog gnojiva. U novoj verziji dodana su i neka nova mineralna gnojiva pa je sada lakši izbor primjeren potrebama usjeva i stanju plodnosti tla.

 Kalcizacija i sulfatizacija je kalkulator za proračun potrebe kalcizacije kiselih tala i gipsanja alkalnih i slanih tala. Za proračun kalcizacije koristi se kombinirani empirijsko-egzaktni postupak koji uzima u obzir zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama (BS %), pH u KCl-u, hidrolitičku kiselost (Hk ili Hy), volumnu gustoću tla (ρv) u g ∙ cm-3 i dubinu oraničnog sloja do 30 cm. Prvi korak je procjena vrijednosti KIK-a (kationski izmjenjivački kapacitet) na temelju analize humusa u tlu i procjenjene teksturne klase tla. U tu svrhu korištena je formula:

Proračun KIK-a

Pri uzimanju uzoraka procjenjuje se empirijski tekstura tla (Feel test), hidrolitička kiselost (Hk ili Hy) tla se utvrđuje egzaktno u laboratoriju uvijek kada je pH(KCl) <= 6,0, a volumna gustoća i sadržaj gline su empirijske veličine izračunate iz teksturne klase na temelju egzaktnih proučavanja velikog broja analiza mehaničkog sastava tala. Zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama izračunava se po formuli:

 Saturacija KIK-a bazama

Ciljna zasićenost KIK-a bazama (TBS %) ovisi od veličine KIK-a:

1) kada je KIK < 20 cmol(+) ∙ kg-1 tla, TBS % je 90 %,

2) kada je KIK 20-28 cmol(+) ∙ kg-1 tla, TBS % je 85 %,

3) kada je KIK > 28 cmol(+) ∙ kg-1 tla, TBS % je 80 %.

Na kraju se uz pomoć procijenjene veličine KIK-a i ciljne razine zasićenosti bazama izračuna potrebna doza kalcizacije za usjeve u Ca t·haNa kraju se uz pomoć procijenjene veličine KIK-a i ciljne razine zasićenosti bazama izračuna potrebna doza kalcizacije za usjeve u Ca t·ha-1 za oranični sloj od 30 cm:

Potreba kalcizacije 

Izračun potrebe kalcizacije radi se samo u uzorcima tla u kojima je pH-KCl <= 5,5, bez obzira da li je Hk < 4 cmol(+) ∙ kg-1 H+. Izračunata količina Ca preračunava se u CaO t ∙ ha-1 množenjem faktorom 1,399, dok je za CaCO3 t ∙ ha-1 faktor 1,78, a za saturacijski mulj osječke Šećerane faktor je 1,483.

Za proračun sulfatizacije potrebna je vrijednost ESP % (Exchangeable Sodium Percentage) ili količina izmjenjivo vezanog natrija, pojednostavljeno to je zaslanjenost tla.

 ALV-kalkulator je namijenjen gnojidbi vinove loze (isključivo vinorodne sorte!). AL kalkulator za utvrđivanje potrebe gnojidbe vinove loze sadrži neophodne upute za korištenje.

Optimizacija gnojidbe Simplex metodom je jednostavna, ali vrlo moćna Microsoft Excel aplikacija za optimizaciju gnojidbe pomoću Simplex metode (linearno programiranje; LP). Izbor pojedinačnih ili kompleksnih gnojiva obavlja se automatski iz liste gnojiva obzirom na njihovu cijenu (sada u €)  i traženu formulaciju (ili mogućnost nabave). Aplikaciju je moguće sačuvati (snimiti) i koristiti na osobnom računalu u MS Excelu (verzije iznad 2010) u kojem je potrebno uključiti Solver (Excel Add-ins; Solver ili Alat za rješavanje), ako već nije ranije uključen.

Aplikacija je početno postavljena tako da rezultat optimizacije bude za sva tri glavna hraniva (N, P i K) jednak ili veći od potrebe utvrđene kemijskom analizom tla uz što nižu cijenu gnojiva (ćelija $B$23 na minimum); varijabilne ćelije su kg/ha gnojiva uz ograničenje da je optimizirana gnojidba jednaka ili veća od preporučene, odnosno $B$20:$B$22>=$A$20:$A$22.

U aplikaciji je moguće više scenarija optimizacije gnojidbe, npr. ograničenje cijene gnojidbe po jedinici površine za sva tri glavna hraniva, ili dozu za N, P i K, samo smanjenje doze za P i K za određeni postotak  itd.  Prije promjene postavljenih uvjeta sačuvajte izvornu kopiju kalkulatora ili potražite pomoć od stručnjaka koji razumiju osnove linearnog programiranja.

Kratke upute kako koristiti Excelov alat za rješavanje (Solver) nalaze se navedene u kalkulatoru za optimizaciju gnojidbe i u tekstu Kako optimizirati gnojidbu temeljem cijenegnojiva?

N-potreba usjeva jednostavan je kalkulator koji izračunava ukupnu potrebu dušika za ograničenu (normaliziranu) visinu prinosa, temeljem potrebe usjeva po jedinici prinosa, koncentracije humusa u tlu i nitratnog dušika.  Kalkulator se koristi samo onda kad nije obavljena kemijska analiza tla, posebice Nmin metoda za utvrđivanje potrebe usjeva u dušiku. Preporučena ukupna doza dušika je orijentaciona i znatno manje pouzdana od primjene ALR kalkulatora i kemijske analize tla.

Izbor gnojiva i cijena gnojidbe je kalkulator koji na jednostavan način pomaže da se gnojidbena preporuka usuglasi s raspoloživim mineralnim gnojima i pri tome izaberu najjeftinija gnojiva. Također, moguće je u kalkulator upisati aktivnu tvar i aktualnu cijenu bilo kojeg raspoloživog gnojiva.

KIK-kalkulator jednostavan je kalkulator za procijenu kationskog izmjenjivačkog kapaciteta tla (KIK, CEC) u cmol(+) kg-1 što je identično starijem načinu izražavanja u mekv/100 g tla. Kapacitet izmjene kationa (KIK) je sposobnost tla da zadrži katione, odnosno pozitivno nabijene hranjive ione Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+ i dr. te sprječi njihovo ispiranje iz tla i zadrži ih u rizosferi (zoni korijena). Na veličinu KIK-a najviše utječe organska tvar tla, a znatno manje glina (najviše smektiti i ostale bubreće gline).  KIK je vrlo visok >40, visok 26-40, osrednji 13-25, nizak 6-12 i vrlo nizak kad je <6 cmol(+) kg-1.

Nitratna direktiva (Excel verzija kalkulatora Nitratna direktiva sadrži sve potrebne tablice) je kalkulator usuglašen s EU direktivom. Koristi se za proračuna minimalne poljoprivredne površine i potrebnog kapaciteta spremnika za stajski gnoj.

CH & UCU kalkulator je Excel aplikacija kojom se iz podataka aktualnih temperatura izračunavaju potrebni dani termoindukcije cvjetanja voćaka (vernalizacije) po modelu CH (suma hladnih sati; chilling hours) i Utah modelu (UCU). Kalkulator akumulira tzv. hladne sate kao svaki puni sat na temperaturama ispod 7,2⁰C za CH model, dok po Utah modelu koristi slijedeću tablicu:

Temperatura (⁰C)

Utah Chill Units (h)

< 1,4

0,0

1,5 - 2,4

0,5

2,5 - 9,1

1,0

9,2 - 12,4

0,5

12,5 - 15,9

0,0

16,0 - 18,0

-0,5

> 18,0

-1,0

Kod primjene UCU kalkulatora u žuto označene stupce unesite Vaše podatke. Prikazani su vremenski podaci za Osijek za tri sezone jesen/zima (2015./16. i 2016./17.  i 2017./18. god.), a iz priloženih grafikona jasno je koliko su velike razlike između različitih hladnih sezona, kao i za dva modela obračuna tzv. sati hlađenja voćaka. Za detaljno objašnjenje pročitajte slijedeće tekstove: Zimsko_mirovanje_vocaka.pdf i Zimsko_mirovanje_vocaka(2018).pdf.

Konverzija biljnih hraniva je jednostavan kalkulator kojim se brzo računa sadržaj biljnih hraniva u pojedinim kemijskim spojevima. Faktori za dvosmjerno preračunavanje označeni su kao Konverzija I (E->S; element u kemijski spoj, odnosno aktivnu tvar) i Konverzija II (S->E; kemijski spoj, odnosno aktivna tvar u element ishrane). Excel verzija pogodnija je za korištenje na lokalnom PC kompjutoru (Konverzija_hraniva.xlsx).

Priprema urea folijarnog spreja je jednostavan proračun koncentracije folijarnog spreja uree. Previsoka koncentracija otopine uree može naštetiti Vašim usjevima (ma što da piše u preporuci proizvođača). Žitarice uglavnom dobro podnose do 4% uree, dok povrće, voće i dr. zahtijeva primjenu znatno nižih koncentracija, uglavnom manje od 1% dušika, primjenu rano ujutro ili kasno navečer, a nikad po suncu i uz visoku temperaturu. Ureu ne treba primjenjivati za prvu prihranu ozimih žita (kad su biljke nerazvijene, a metabolizam im je nizak), niti za prihranu šećerne repe. Priložena je i tablica za 2, 4, 6, 8 i 10 % otopinu uree u rasponu od 100 kg pa sve do 2000 kg (litara) urea spreja za folijarnu primjenu (Urea_sprej.jpg), kao i Excel aplikacija za rad na osobnom PC računalu (Urea_sprej.xlsx).

Indeks intenziteta i diverziteta rotacije usjeva je radna, ali funkcionalna verzija kalkulatora za utvrđivanje indeksa intenziteta i diverziteta rotacije usjeva. Intenzitet rotacije (plodosmjene ili ophodnje) je broj usjeva uzgajanih u određenom vremenskom intervalu, a raznolikost plodosmjene se odnosi na broj uzgajanih različitih biljnih vrsta, odnosno kultura. Aplikacija je kreirana u Excelu prema ideji i konceptu iz North Dakota-e, SAD, ali adaptirana za naše agroekološko područje i usjeve tipične za RH uz dodatak više drugih funkcija (npr., dodani su datum sjetve i žetve, mogući konflikt sjetva/žetva kultura u slijedu, dužina vegetacije, broj dana zemljišta bez vegetacije i dr.).

Kalkulator bazalnog metabolizma (BMR) izračunava bazalni metabolizam čovjeka (posebno žena i muškaraca) ovisno o njihovoj tjelesnoj masi, visini i starosti, a koristi Harris-Benedictova formulu. Također, izračunava se i dnevna potreba energije u kalorijama ovisno o dnevnoj aktivnosti, kao i indeks tjelesne mase. Kalkulator omogućuje istovremeni prikaz dnevne potrebe u kcal. Unos manje količine energije/hrane od izračunate dnevne potrebe rezultira gubitkom tjelesne mase.

Kalkulator redukcije gnojidbe koristi se za proračun pada prinosa kod redukcije gnojidbe. Uz trenutno visoke cijene gnojiva mnogi proizvođači reducijraju gnojidbu ne znajući kako će to utjecati na visinu prinosa. Zbog toga je priložen i  preveden kalkulator redukcije gnojidbe na hrvatski jezik uz cijene u eurima. Opširniji tekst o njegovoj primjeni i oćenito o ekonomici i optimizaciji gnojidbe nalazi se u tekstu Ekonomika i optimizacija gnojidbe (2021.).

 

Korištenje svih kalkulatora dopušteno je isključivo nekomercijalno (za vlastite potrebe), u izvornom obliku (bez ikakvih izmjena) i na vlastitu odgovornost!

Korisne savjete i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom.

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Idi na vrh stranice!